MAXETTE MONTÉ AN FILAO

Raphaël Confiant

Biyé Lantèman

Lè ouvwè té ka ri sé kondiré ou té ka enki ouvè on pot asi on dot inivè. Kondiré, magrétout soufè ou té soufè an vi a'w, hak pa té pé rété jwa a'w é balan a'w.

Nou kontré nou on sel fwa, adan awéopò a Rézé, ni sitelman lanné ki an pé pa di kiles ekzatèman, mé an pa jen obliyé jou-lasa. Ou té èvè mari a'w, Malté, on boug la-Sied ki pa té ka giè palé, é ou komansé diskité onfwamenm asi "Kréyolité". Ou di mwen "An pa grangrek mé an ka konpwann toutafetman travay-la zot ka fè la. An sé on Kréyol mwen menm é an ka palé dè zot, dè liv a zot, adan péyi a mari an mwen, la-Sied."
An té rété on ti jan estébékwé jou-lasa.
Ou té maré chivé a'w èvè on madras é ou té ni on kowsaj an tan lontan ki té ka rann ou pi bel ki on flech a kann an mwa désanm. Nou palé, palé, sitelman palé ki nou pété ri mé nou pa jen dépalé. Ou di mwen ki divini a lèmonn, a planet-la, sé la-Kréyolité. Ki tout pep asi latè té dwet chaché on jan pou antann yo antrè yo olié goumé toulongalé. Epi ou rété ou enki di mwen an fwansé :
"Je suis l'ambassadrice de la Créolité en Suède."
A pa té pawol pou ayen : épi Entènet, an té ka vwè'w ka fè konférans toupatou an péyi a moun-la, ka maké artik asi lé Zantiy é kilti an nou. Ou jis fè piblisité latélé davwa siédwa té vin lang a'w menm jan ki kréyol é fwansé. Epi pres chak simenn, ou té ka fè on vidéo asi Fesbouk pou ban nou nouvel a'w. Ou té ka chanté, dansé, ba nou fos épi kouraj pou kenbé douvan movezté a lavi.
Jod-la, kiè an mwen tris, Mawette, sitelman tris ki an ka enki gadé siel-la pou vwè eskè figi a'w kay enki paret pou kléré'y pli fò ki soley-la li-menm. Sé kondiré on mòso a nanm an mwen ki chiré. Mé, an sav on biten : déziem péyi a'w, la-Sied, ké ba'w lonnè é respé ou mérité...
Images:

http://www.montraykreyol.org/article/maxette-monte...